• عوامل انگلی سقط جنین

  تریکومونیازیس و سقط جنین

  تریکومونیازیس و سقط جنین

  تریکومونیازیس بیماری واگیردار مقاربتی گاو‌ها است و عامل آن تک‌یاخته تریکوموناس فتوس می‌باشد. این تک‌یاخته به گاو تمایل دارد و در دستگاه گوارش گربه نیز یافت می‌شود.

 • جمع آوری نمونه جهت تشخیص تریکومونیازیس

  جمع آوری نمونه جهت تشخیص تریکومونیازیس

  می‌توان نمونه‌ها را از مایعات جنینی و محتویات معده فتوس تازه سقط شده تهیه کرد. اگر فتوس قابل دسترس نباشد، می‌توان از موکوس مهبلی گاو‌های مظنون استفاده نمود.

عناوین اصلی