• سرنگ کلتی ویال از بالا

    سرنگ کلتی ویال از بالا

    با توجه به مشکلات کلینیسین‌ها در هنگام تزریق و دست و پاگیر بودن شلنگ تزریق؛ نمونه کلتی ویال از بالا در مرحله تست تولید قرار گرفته است.

عناوین اصلی