• ذغال گوساله (شارکول زوفاکپ)

    ذغال فعال شارکول زوفاكپ گوساله

    کپسول ذغال فعال خوراکی (شارکول زوفاکپ) جهت رفع مسمومیت‌های دارویی و دیگر انواع سموم استفاده شده و مانع جذب سیستمیک آنها می‌شود.

  • ذغال دام کوچک (شارکول زوفاکپ)

    ذغال فعال شارکول زوفاكپ دام کوچک

    کپسول ذغال فعال خوراکی (شارکول زوفاکپ) جهت رفع مسمومیت‌های دارویی و دیگر انواع سموم استفاده شده و مانع جذب سیستمیک آنها می‌شود.

عناوین اصلی