• بیماری زایی و علائم بیماری ویروس آکابان

    علائم بیماری ویروس آکابان

    اولین شکل بیماریویروس آکابان، آرتروگریپوزیس است که در گوساله‌های بالغ‌تر رخ می‌دهد، دومین حالت، آرتروگریپوزیس همراه با هیدروآنسفالی است و سومین حالت نیز، تنها هیدروآنسفالی است.

عناوین اصلی