• تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

    تشخیص تب کیو در نمونه های جداسازی شده

    بهترین نمونه برای شناسایی جرم کوکسیلا بورنتی و تشخیص بیماری تب کیو، جفت جنین سقط شده می‌باشد درصورت موجود نبودن جفت می‌توان از نمونه‌های واژنی استفاده نمود.

عناوین اصلی