• شناسایی جرم سالمونلا

    شناسایی جرم سالمونلا

    تشخیص جرم بر پایه جداسازی ارگانیسم از بافت یا از مدفوع و سوآب مقعدی می‌باشد. همچنین می‌توان از نمونه‌های محیطی، غذا و علوفه نیز باکتری را جداسازی نمود.

  • نمونه برداری جهت تشخیص سالمونلوز

    نمونه برداری جهت تشخیص سالمونلوز

    تشخیص بر اساس کشت محتویات معده جنین، جفت و یا ترشحات واژن انجام خواهد شد. جنین سقط شده، اگر جفت و ترشحات واژنی نیز همراه با آن اخذ شود بهترین نمونه برای تشخیص می‌باشد.

عناوین اصلی