• کنترل و درمان کلامیدوفیلا آبورتوس

    کنترل و درمان کلامیدوفیلا آبورتوس

    واکسن‌های مختلفی جهت پیشگیری از کلامیدوفیلا آبورتوس در دنیا وجود دارد که در حال حاضر در ایران در دسترس نیست. پروتکل‌های درمانی مختلف بر اساس شرایط و وضعیت گله پیشنهاد می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد.

عناوین اصلی