• مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

    مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

    امروزه اکثر مزارع بزرگ تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی ترجیح می‌دهند ماهیان مولد مورد نیاز خود را به‌طور شخصی نگهداری کنند تا بتوانند همیشه ماهیان سالم، اصلاح نژاد شده را گزینش و برای تکثیر مصنوعی مورد استفاده قرار دهند.

عناوین اصلی