• ساماندهی و مدیریت شترها

    ساماندهی و مدیریت شترها

    برای سامان دادن به شترداری، باید با گماشتن ساربان برای بنگله‌های شتر از مشکلات احتمالی جلوگیری نموده و بهره بیشتری از شترداری نصیب سرمایه‌گذاران و قشر زحمتکش نمود.

عناوین اصلی