ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ساماندهی و مدیریت شترها

ساماندهی و مدیریت شترها ۱۴۰۰/۵/۹ 10:10:09 AM

برای سامان دادن به شترداری، باید با گماشتن ساربان برای بنگله‌های شتر از مشکلات احتمالی جلوگیری نموده و بهره بیشتری از شترداری نصیب سرمایه‌گذاران و قشر زحمتکش نمود.

عناوین اصلی