• مازاد کارخانجات دانه خردکنی و آردسازی در خوراک

    مازاد کارخانجات دانه خردکنی و آردسازی در خوراک

    جهت استفاده از مازاد کارخانجات دانه خردکنی و آردسازی در خوراک دام و طیور باید دقت نمود که دانه غلات را پیش ازآنکه در آسیاب خرد کنند باید کاملاً پاک نموده و مواد خارجی آنها را جدا سازند.

عناوین اصلی