• پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام

    پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام

    اعضائی که دانه گیاهان را احاطه می‌کند و آنرا را می‌پوشاند پوشش‌های خاربی دانه‌ها هستند که به شکل‌های مختلف در خوراک دام مصرف می‌شوند.

عناوین اصلی