• شرایط نگهداری داروها

    شرایط نگهداری داروها

    شرایط نگهداری داروها به تفکیک دسته‌بندی‌هایشان به شرح زیر می‌باشد.

  • اصول GMP (روش های خوب تولید) در تولید دارو

    اصول GMP ،روش‌های خوب تولید، در تولید دارو

    اگر دارویی با بهترین کیفیت براساس GMP (Good manufacturing practices) روش‌های خوب تولید ساخته شود چنانچه شرایط مناسب و استاندردهای نگهداری مهیا نباشد موجب کاهش کیفیت خواهد شد.

عناوین اصلی