• لباس یک بار مصرف مخصوص واکسیناسیون

    لباس یک بار مصرف مخصوص واکسیناسیون

    برای جلوگیری از به هدر رفتن هزینه‌های زیادی که به‌منظور انجام واکسیناسیون و پیشگیری صورت گرفته است، لباس‌های یک بار مصرفی با خصوصیات زیر تولید و پیشنهاد گردیده است.

عناوین اصلی