• کنترل وزن تخم مرغ در گله های تخمگذار

    کنترل وزن تخم مرغ در گله های تخمگذار

    کنترل وزن تخم‌مرغ در گله‌های تخمگذار تجاری و همچنین گله‌های مرغ مادر اهمیت بسیار زیادی دارد. کنترل اندازه تخم‌مرغ در ابتدا و انتهای دوره تولید مستلزم استفاده از راه کارهای متفاوتی است.

عناوین اصلی