• برنامه های شاتل در مبارزه با کوکسیدیوز

    برنامه های شاتل در مبارزه با کوکسیدیوز

    باوجود اینکه مصرف یونوفورها در کلیه برنامه‌ها ادامه می‌یابد، به‌تدریج آنتی‌‌کوکسیدیال‌های سنتتیک وارد برنامه‌های شاتل می‌شود تا نتایج بهتری گرفته شود.

عناوین اصلی