• اثرات موازنه منفی انرژی بر باروری و تولیدمثل

    اثرات موازنه منفی انرژی بر باروری و تولیدمثل

    تولیدمثل فرایندی فرعی در تولید به‌شمار می‌رود و چون کمبود مختصر مواد مغذی روی آن اثر می‌گذارد و ازطرف دیگر توارث‌پذیری صفات تولیدمثلی نیز بسیار کم می‌باشد، از این‌رو نقش کلیدی تغذیه را در باروری و تولیدمثل نباید از نظر دور داشت.

عناوین اصلی