• تعیین تیپ بروسلاها در ایران

    تعیین تیپ بروسلاها در ایران

    با وجودی که تحقیقات اخیر بر اساس بررسی‌های ژنتیکی و تعیین تشابه DNA گونه‌های بروسلا شواهدی از وجود یک گونه در جنس بروسلا را نشان داده لیکن هنوز این وضعیت مورد تائید قرار نگرفته است.

عناوین اصلی