• معرفی شرکت آژند دام توس

    آژند

    شرکت آژند دام توس در سال 1384 و قبل از تقسیمات کشوری به عنوان اولین شعبه شرکت داروسازی نصر فریمان در استان خراسان بزرگ آغاز به کار کرد.

  • نگاهی به جایگاه متزلزل پخش های استانی داروهای دامی

    نگاهی به جایگاه متزلزل پخش های استانی

    چرخه فروش دارو توسط سازمان دامپزشکی و جهت جلوگیری از قاچاق دارو و کنترل هرچه بهتر، به دسته‌بندی شرکت‌های پخش سراسری و شرکت‌های پخش استانی و داروخانه‌ها تقسیم شده است.

عناوین اصلی