• تغییرات فصلی و کنترل دمای محیط زندگی مرغ عشق

    تغییرات فصلی و کنترل دمای محیط زندگی مرغ عشق

    اگر با دیدن مرغ‌عشق متوجه نشانه‌هایی شدید که تلاشی است برای خنک یا گرم کردن خود، باید دمای هوا را تنظیم کنید، همچنین کنترل دمای هوا براساس تغییرات فصلی امریست مهم که باید به آن توجه کرد.

  • دمای مناسب نگهداری مرغ عشق

    دمای مناسب نگهداری مرغ عشق

    دمای اتاق در سطح آسایش خود ما تنظیم شده و برای فراهم کردن شرایط مناسب برای پرندگان باید اصلاحاتی در لانه، قفس و محیط زندگی آنها صورت گیرد.

عناوین اصلی