• تشخیص فسفر روی و تالیوم (جونده کش)

    تشخیص فسفر روی و تالیوم ، جونده کش

    جهت تشخیص سمومی چون فسفر روی و تالیوم که جونده‌کش هستند در بدن دام به روش‌هایی که در ادامه عنوان شده است، انجام می‌شود.

عناوین اصلی