• آزمایش سموم فلزی

    آزمایش سریع سموم فلزی، روش Reinsch

    برای آزمایش وجود سموم فلزی در بدن دام راه‌های مختلفی برای هم فلز وجود دارد که برخی از آنها در ادامه ذکر شده‌اند.

عناوین اصلی