• دیازینون 60٪ (مک سیدول 60٪ EC)

    دیازینون 60٪ ، مک سیدول 60٪ EC

    دیازینون 60٪ (مک سیدول 60٪ EC) با اثر گوارشی و تماسی دارای تاثیر وسیعی بر روی انگل‌های جلدی دام و خاصیت ابقائی مطلوبی بر روی پوست می‌باشد.

عناوین اصلی