• مدیریت آخور غذا در زمان استفاده از TMR

    مدیریت آخور غذا در زمان استفاده از TMR

    مدیریت آخور، درواقع، هنر آماده‌سازی، مدیریت و ارزیابی صحیح جیره‌ای است که به گاو داده می‌شود. غذای آماده شده را در مقایسه با غذایی که گاو مصرف می‌کند مدنظر قرار بدهید.

عناوین اصلی