• دستی کردن پرنده ترسیده

    دستی کردن پرنده ترسیده

    در این نوشته راهی برای رام و دستی کردن یک پرنده ترسو را توضیح خواهیم داد، اما قبل از آن باید به پاسخ چند سوال متداول بپردازیم.

عناوین اصلی