• شناسایی جرم لیستریا مونوسیتوژنز

    شناسایی جرم لیستریا مونوسیتوژنز

    طیف وسیعی از روش‌های سریع وجود دارد که جهت تشخیص لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه‌های غذایی و نمونه‌های مربوط به دام‌های آلوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • لیستریا مونوسایتوژنز (Listeria monocytogenes)

    لیستریا مونوسایتوژنز

    لیستریا مونوسایتوژنز (Listeria monocytogenes) باکتری گرم مثبت، بدون اسپور، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی و متحرک است که به‌طور گسترده در محیط‌های کشاورزی محل‌های پرورش زنبورعسل و محل‌های فرآوری موادغذایی وجود دارد.

عناوین اصلی