• سندرم ملنا (مدفوع سیاه) در گاو

    سندرم ملنا یا مدفوع سیاه در گاو

    در این نوشته بر آنیم تا مرور مختصری داشته باشیم برکلیه عواملی که ممکن است در نوع گاو باعث تغییر رنگ مدفوع شوند و اصطلاحاً مدفوع را ملنائی Melena نمایند.

عناوین اصلی