ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سندرم ملنا

سندرم ملنا (مدفوع سیاه) در گاو

سندرم ملنا (مدفوع سیاه) در گاو ۱۳۹۹/۸/۲۴ 9:53:52 AM

در این نوشته بر آنیم تا مرور مختصری داشته باشیم برکلیه عواملی که ممکن است در نوع گاو باعث تغییر رنگ مدفوع شوند و اصطلاحاً مدفوع را ملنائی Melena نمایند.