• مرغ و خروس نژاد پلیموت راک (Plymouth Rock)

    مرغ و خروس نژاد پلیموت راک

    مرغ و خروس نژاد پلیموت راک (Plymouth Rock) یکی از قدیمی‌ترین نژادهای آمریکایی است که محبوبیت زیادی دارد. نژادی بسیار رام، مقاوم و دومنظوره است که در اصل برای تولید مرغ گوشتی استفاده می‌شده است.

عناوین اصلی