• محیط زیست سالم، تولید غذای سالم

    ورمی کمپوست (vermicompost)

    ورمی کمپوست

    کودهای دامی و پسماندهای آلی ناشی از فعالیت کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته و همچنین زباله‌های شهری در یک فرآیند ساده توسط کرم‌های خاکی خورده شده و تبدیل به نوعی کود به نام ورمی کمپوست با خواص بسیار ویژه می‌گردد.

عناوین اصلی