• روش های تغذیه طیور جهت کاهش استرس گرمایی

    روش های تغذیه طیور جهت کاهش استرس گرمایی

    بعضی عوامل مدیریتی ازقبیل تهویه مناسب سالن، کاهش تراکم سالن و عادت دادن طیور به گرما و اعمال محدودیت غذایی، اصلاح ترکیب جیره و افزودن برخی الکترولیت‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی در تخفیف استرس گرمایی مؤثر است.

عناوین اصلی