• راهکارهای تغذیه ای طیور در برابر استرس گرمایی

    راهکارهای تغذیه ای طیور در برابر استرس گرمایی

    استرس گرمایی در طیور منجر به افزایش تعداد تنفس، افزایش pH خون، تولید لاشه‌های سبک‌تر و پرچرب‌تر، افزایش دفع الکترولیت‌های خون ازقبیل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن و بی‌کربنات، رقیق شدن خون و کاهش هماتوکریت می‌شود.

عناوین اصلی