• تاثیر آنزیم بتاماناناز در افزایش وزن طیور

    تاثیر آنزیم بتاماناناز در افزایش وزن طیور

    در تحقیقات عملکرد مثبت آنزیم‌ها در رابطه با افزایش انرژی و قابلیت هضم قندها و پروتیین جیره مورد ارزیابی قرار گرفته است و روشن شد که که افزودن آنزیم به جیره غذایی طیور، باعث اثراتی خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

عناوین اصلی