• غنی سازی کاه

    غنی سازی کاه

    با عمل‌آوری و غنی‌سازی کاه، ارزش غذایی، قابلیت هضم، خوش‌خوراکی و درصد پروتئین را می‌توان افزایش داد. در این مقاله غنی‌سازی با اوره مورد بررسی قرار گرفته است.

  • بررسی مقایسه ای غلظت ماهانه پروتئین و اوره شیر بز و میش در یک دوره شیردهی

    بررسی مقایسه ای غلظت ماهانه پروتئین و اوره شیر بز و میش در یک دوره شیردهی

    از متابولیسم پروتئین‌ها اوره بعمل آمده که بعنوان یک متابولیت زائد از ادرار و عرق دفع می‌شود. محققان به وجود اوره در شیر اذعان نموده ولی از اثرات سوء آن در اقتصاد شیر و بهداشت آن گزارشی ننموده‌اند.

عناوین اصلی