• میکروبیولوژی شیر و کاهش بار میکروبی آن

    میکروبیولوژی شیر و کاهش بار میکروبی آن

    باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت تأمین غذا در جهان، گاوهای شیری سهم به‌سزایی در سلامت و تغذیه انسان دارند و قسمت اعظم شیر تولیدی در جهان توسط گاو تولید می‌شود.

عناوین اصلی