• طعمه گرانول ساپکس SAPEX

    طعمه گرانول ساپکس SAPEX

    طعمه گرانول ساپکس SAPEX حشره‌کش و مگس‌کش تماسی، گوارشی با خاصیت سیستمیک است.

عناوین اصلی