ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عوامل مؤثر بر شیوع سالمونلا

عوامل مؤثر بر شیوع سالمونلا ۱۳۹۹/۴/۲۸ 9:25:27 AM

یکی از عواملی که می‌تواند باعث شیوع سالمونلا در محوطه شود اندازه گله می‌باشد. در گله‌های بزرگ (بیش از ۳۰هزار قطعه) نسبت به گله‌های کوچک‌تر (۱۰۰۰ تا ۲۹۹۹، ۳۰۰۰ تا ۹۹۹۹ قطعه)، نرخ شیوع سالمونلا بیشتر بود.

عناوین اصلی