• بازده گاوهای بزرگتر بیشتر است یا کوچکتر؟

    بازده گاوهای بزرگتر بیشتر است یا کوچکتر؟

    در دنیای امروز، بازده تولید شیر اصطلاحی است. بازده خوراکی در اغلب موارد بر اساس کیلوگرم شیر تصحیح شده بر اساس 3/5درصد چربی که به ازای مصرف هر کیلوگرم ماده خشک تولید می‌شود، محاسبه می‌گردد.

عناوین اصلی