• سندرم در گاوها

    سندرم در گاوها

    به وقوع درمانگاهی یک بیماری که عوامل شناخته شده و عوامل ناشناخته‌ای باعث بروز آن می‌شوند، سندرم می‌گویند.

عناوین اصلی