• مطالعات مشاهده ای

    مطالعات مشاهده‌ای

    مطالعات مشاهده‌ای برای تشخیص ریسک فاکتورها و برای برآورد اثرات کمی عوامل مختلف که در ایجاد بیماری نقش دارند کاربرد دارد.

عناوین اصلی