• روش شناورسازی در لوله آزمایش

    روش شناورسازی در لوله آزمایش

    روش شناورسازی در لوله آزمایش روش آزمایش ساده و کیفی برای مشخص کردن تخم نماتودها و اووسیست کوکسیدیاها است.

  • روش آزمایش مستقیم

    روش آزمایش مستقیم

    شناسایی تخم کرم‌ها و اووسیست کوکسیدیاها با استفاده از روش گسترش مستقیم قابل انجام است. در این روش گسترش مدفوع رقیق شده و گسترشی نازک در زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود.

عناوین اصلی