ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

روش رسوبی

روش رسوبی ۱۳۹۹/۳/۶ 9:56:10 AM

تخم ترماتودها وزن مخصوص بالایی دارد. بنابراین، تخم آنها با محلول‌های شناورساز معمولی شناور نمی‌شود. بنابراین، روش رسوبی روشی مناسب برای یافتن آنها است.

عناوین اصلی