• آزمایش مدفوع به روش مک ماستر

    آزمایش مدفوع به روش مک ماستر

    جهت تشخیص و شناسایی انگل‌ها در پرندگان می‌توان از آزمایش مدفوع به روش مک ماستر به‌عنوان یک روش کیفی استفاده نمود.

عناوین اصلی