ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

روش آزمایش مستقیم

روش آزمایش مستقیم ۱۳۹۹/۳/۳ 4:14:16 PM

شناسایی تخم کرم‌ها و اووسیست کوکسیدیاها با استفاده از روش گسترش مستقیم قابل انجام است. در این روش گسترش مدفوع رقیق شده و گسترشی نازک در زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود.

عناوین اصلی