• فرم تناسلی مایکوپلاسما

    فرم تناسلی مایکوپلاسما

    تزریق تجربی مایکوپلاسما بداخل رحم سب سالپنژیت، آندومتریت و سالپنژو پریتونیت به‌همراه چسبندگی تخمدان‌ها می‌شود.

عناوین اصلی