• اوتیت مایکوپلاسمایی

    اوتیت مایکوپلاسمایی

    مایکوپلاسما ایجاد اوتیت می‌نماید و به‌همراه سایر اشکال نظیر فرم پنومونیک، ورم پستانی و آرتریتی تولید بیماری وابسته به مایکوپلاسما "Mycoplasma bovis associated disease“ را می‌نماید.

عناوین اصلی