• نارسائی تخلیه شیردان

    نارسائی تخلیه شیردان

    علائم کلینیکی نارسائی تخلیه شیردان درظرف چند ماه ظاهر شده که با کاهش وزن همراه است.

عناوین اصلی