• چگونه به امنیت غذایی از مزرعه تا سفره کمک کنیم؟

  سلامت دام

  سلامت گوشت و محصولات دامی از جمله موضوعاتیست که باید همواره به آن توجه داشت. با داشتن دام سالم می‌توان از سلامت محصولات غذایی مورد استفاده تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد.

 • بیماری های دام

  PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک

  طاعون نشخوارکنندگان

  PPR یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری واگیردار و خطرناکی است که می تواند باعث تلفات زیادی در دام‌ها شود.

 • طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR

  طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR

  ویروس مولد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

عناوین اصلی