• پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

    پنومونی پاستورلایی

    در پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)، اشکال حاد پنومونی توسط پاستورلا همولیتیکا در گوسفندان بالغ غبرمعمول است مگر عوامل مستعدکننده در محیط وجود داشته باشد.

عناوین اصلی