• سقط جنین نئوسپورا در گاوهای شیری

  سقط جنین نئوسپورا

  نئوسپورا کانیینوم کانینوم (Neospora caninum) تک‌یاخته کوکسیدیایی می‌باشد که در گاوهای شیری باعث سقط می‌شود. این تک‌یاخته از علل اصلی سقط در بسیاری از نقاط جهان از جمله کالیفرنیا به حساب می‌آید.

 • عوامل انگلی سقط جنین

  نئوسپوروز و سقط جنین دام

  نئوسپوروز و سقط جنین دام

  سگ میزبان اصلی و واسط برای تک یاخته نئوسپورا کانینوم است. میزبان‌های واسط طبیعی شامل گاو، اسب، بز، گوسفند، گوزن، گاومیش، روباه قرمز و شتر است.

 • پیشگیری و درمان نئوسپورا کانینوم

  پیشگیری و درمان نئوسپورا کانینوم

  به‌دلیل اینکه نئوسپورا کانینوم از راه عمودی حتی تا چندین نسل در گاو‌ها منتقل می‌شود، یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از عفونت، آزمایش و حذف گاو‌های سرم مثبت در گله می‌باشد.

 • علائم بیماری نئوسپورا کانینوم

  علائم بیماری نئوسپورا کانینوم

  بیماری نئوسپورا کانینوم بیشتر در گاوها رخ می‌دهد و اغلب سقط‌های ناشی از آن در ماه 6-5 آبستنی اتفاق می‌افتد. اما در گوسفند شایع نبوده و در بزها نیز باعث سقط‌های انفرادی می‌شود.

 • نئوسپورا کانینوم در میش (neospora caninum)

  نئوسپورا کانینوم در میش

  تمام سه مرحله عفونی نئوسپورا کانینوم neospora caninum (تاکی‌زوئیت، برادی زوئیت و اووسیست) در انتقال انگل دخیل می‌باشند.

عناوین اصلی