• عوامل انگلی سقط جنین

  نئوسپوروز و سقط جنین دام

  نئوسپوروز و سقط جنین دام

  سگ میزبان اصلی و واسط برای تک یاخته نئوسپورا کانینوم است. میزبان‌های واسط طبیعی شامل گاو، اسب، بز، گوسفند، گوزن، گاومیش، روباه قرمز و شتر است.

 • پیشگیری و درمان نئوسپورا کانینوم

  پیشگیری و درمان نئوسپورا کانینوم

  به‌دلیل اینکه نئوسپورا کانینوم از راه عمودی حتی تا چندین نسل در گاو‌ها منتقل می‌شود، یکی از بهترین روش‌ها برای پیشگیری از عفونت، آزمایش و حذف گاو‌های سرم مثبت در گله می‌باشد.

 • علائم بیماری نئوسپورا کانینوم

  علائم بیماری نئوسپورا کانینوم

  بیماری نئوسپورا کانینوم بیشتر در گاوها رخ می‌دهد و اغلب سقط‌های ناشی از آن در ماه 6-5 آبستنی اتفاق می‌افتد. اما در گوسفند شایع نبوده و در بزها نیز باعث سقط‌های انفرادی می‌شود.

 • نئوسپورا کانینوم در میش (neospora caninum)

  نئوسپورا کانینوم در میش

  تمام سه مرحله عفونی نئوسپورا کانینوم neospora caninum (تاکی‌زوئیت، برادی زوئیت و اووسیست) در انتقال انگل دخیل می‌باشند.

عناوین اصلی