• تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

    تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

    گرچه فعالیت‌های انسان بر نابودی تنوع زیستی (شدت و میزان انقراض گونه‌ها) بی‌سابقه است اما همین تنوع زیستی در دام می‌تواند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی موثر باشد که لزوم توجه به آن را چندبرابر می‌کند.

عناوین اصلی